Miasto Atrakcji - inspiracje dla rodziców nie tylko ze Szczecina
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wystawa pająków i skorpionów w Galerii Turzyn

4 września - 17 października

[BILETY – cennik poniżej ⬇⬇⬇]
?‍?‍?‍? Zapra­szamy do Gale­rii Turzyn na egzo­tyczną wystawę żywych pają­ków i skor­pio­nów.
O każ­dej peł­nej godzi­nie śmiał­ko­wie mogą potrzy­mać nie­groź­nego pająka na ręce ?✋ Zapra­szamy codzien­nie w godzi­nach od 10.00 do 20.00 (także nie­dziele nie­han­dlowe).
? Zwie­dza­jący wystawę będą mieć moż­li­wość foto­gra­fo­wa­nia oraz fil­mo­wa­nia wszyst­kich pre­zen­to­wa­nych oka­zów. Zwie­rzęta będą zamknięte w szkla­nych ter­ra­riach, które zapew­niają oglą­da­ją­cym bez­pie­czeń­stwo.
? Na wysta­wie ponad 50 żywych oka­zów. Wśród nich m.in. jeden z naj­bar­dziej jado­wi­tych pają­ków świata #La­tro­dec­tu­shas­selti – czarna wdowa, jeden z naj­więk­szych #The­ra­pho­sa­stirmi, ptasz­niki, pająki wła­ściwe, wije i skor­piony.
?[BILETY] Do naby­cia przy wej­ściu na wystawę (akcep­tu­jemy płat­ność kartą) oraz online.
? ponie­dzia­łek-pią­tek: nor­malny 22 zł, ulgowy 18 zł, gru­powy 14 zł, rodzinny (2+2) 62 zł
? sobota-nie­dziela: nor­malny 25 zł, ulgowy 20 zł, gru­powy 16 zł, rodzinny (2+2) 75 zł dzieci w wieku do 4 lat – wej­ście gra­tis – nie doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych
?‍? Ekspo­zy­cja pozwoli zgłę­bić wie­dzę o nie­zwy­kłych stwo­rze­niach i zoba­czyć z bli­ska egzo­tyczne gatunki, rzadko spo­ty­kane w życiu codzien­nym.
?‍♂ Pod­czas wystawy jej opie­kuni odpo­wie­dzą na wszyst­kie pyta­nia i zain­te­re­sują cie­ka­wost­kami ze świata paję­cza­ków. To wystawa dla każ­dej grupy wie­ko­wej!
? Bli­ski kon­takt z żywymi oka­zami, może oka­zać się dla nie­któ­rych z Was spo­so­bem na prze­ła­ma­nie nega­tyw­nych ste­reo­ty­pów oraz fobii towa­rzy­szą­cych wize­run­kowi pająka, czy skor­piona
? Kon­takt w spra­wie wystawy i rezer­wa­cja wycie­czek dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych: Maciej Kuta
tele­fon: 883 733 534
mail: maciej.kuta­@wy­sta­wa­pa­ja­kow.pl
?Or­ga­ni­za­tor wystawy zadbał o bez­pie­czeń­stwo odwie­dza­ją­cych i zgod­nie z naj­now­szymi zale­ce­niami wpro­wa­dził pro­ce­dury chro­niące zdro­wie odwie­dza­ją­cych, aby wszy­scy mogli bez­piecz­nie i przy­jem­nie korzy­stać z atrak­cji.
(informacja ze strony wydarzenia)
Zapisz się na newsletter bloga!
Bądź zawsze na bieżąco i uzyskaj dostęp do ekstra treści!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu otrzymywania newslettera oraz informacji o nowościach i usługach Miasta Atrakcji. Szczegóły przetwarzania danych znajdziesz tutaj.
Please follow and like us:

Szczegóły

Start:
4 września
Koniec:
17 października
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/804151490336696

Miejsce

Galeria Handlowa Turzyn
al. Bohaterów Warszawy 42
Szczecin, 70-342
+ Google Map
Telefon:
91 464 64 63