dla dzieci, miejsca, Szczecin

Gimnastyka dla smyka+KONKURS!

Kiedy urodziła się Hania, a później Staś sporo czytałam o rozwoju małych dzieci. O tym jak wspierać, ale też jak nie przedobrzyć. I wiecie co? Okazało się, że to po prostu zabawa i ruch jest najlepszym rozwiązaniem! (bo opowiadałam już, jak mąż chciał sadzać niemowlaki przed szachownicą? Jeszcze nie? Macie szczęście ;)) Przeczytajcie do końca, bo opowiem Wam też o KONKURSIE!

Jako dorośli często nie przywiązujemy do zabawy większej wagi – jest czymś, czym dzieci wypełniają swój czas, a rodzice mają chwilę dla siebie lub ewentualnie dla sterty naczyń 😉 Natomiast jest ona bardzo ważną częścią życia, bo:

 • Rozwija umiejętności i stymuluje mózg dziecka,
 • Rozładowuje napięcia,
 • Ruch połączony z zabawą wspomaga rozwój fizyczny dziecka,
 • Pogłębia świadomość własnego ciała,
 • Uczy koordynacji ruchowej i aktywizuje wszystkie zmysły,
 • Wspólna zabawa dziecka z rodzicem wzmacnia ich więź i podtrzymuje bliskość,
 • Uczy współpracy, rozwija kreatywność i wyobraźnię,
 • Uczy zasad i norm panujących w grupie,
 • Przynosi wiele radości.

Wiem, że w domu można przygotować super zabawy, ale mi zależało też na grupie dzieci i profesjonalnym poprowadzeniu zajęć.

Przeglądając dostępne zajęcia dla maluchów w Szczecinie, wiele osób polecało mi Gimnastykę dla smyka.

Razem ze smykiem Staśkiem postanowiliśmy przetestować.

Okazało się, że pani Romana, która prowadzi zajęcia, to kobieta petarda, przy której dorośli też dostają niezłego kopa! Ma niesamowicie dużo energii (czasami chyba więcej niż same dzieci ;), a jej zaangażowanie i zapał udzielają się wszystkim uczestnikom.

Mnie natomiast ujęła ogromną wiedzą na temat rozwoju dzieci, ich budowy i możliwości. Prezentuje rodzicom zadania, które można bezpiecznie wykonywać w domu – co jest naprawdę super! Dla mnie jest to szalenie ważne, bo po prostu widzę w tej pani ekspertkę.

Opisałam Wam swoje wrażenia, natomiast teraz przeczytajcie parę słów od samej specjalistki – pani Romany: „program gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami SI (integracji sensorycznej) przeznaczony jest już dla 4 miesięcznych szkrabów. Przygotowany został w taki sposób, aby pomóc dzieciom osiągać kolejne etapy rozwoju, aby uwolnić skumulowane w nich pokłady energii i przy okazji świetnie się bawić. Podczas zajęć kładziemy nacisk na sprawność ogólną organizmu, rozwijamy zarówno motorykę małą jak i dużą, koordynację ruchową oraz orientację w przestrzeni, które są podstawą każdej dyscypliny sportu. Podczas zajęć Wasze dzieci uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych dostosowanych do ich wieku, a szczególnie do ich możliwości psychofizycznych oraz wydolności organizmu.”

Jeśli macie jakieś pytania to kontaktujcie się z panią Romaną. Zawsze wszystko wytłumaczy i rozwieje wszelkie wątpliwości – wiem, co mówię 😉

Tutaj kontakt:

KONKURS „RUSZ SIĘ ZE SMYKIEM PO NAGRODY”

Nagrodami są:

3 pojedyncze wejściówki na zajęcia Gimnastyki dla smyka (zajęcia trwają 45 min.).

Co trzeba zrobić?

Przesłać zdjęcie rodzica z dzieckiem lub samego dziecka podczas wspólnego uprawiania sportu. Dziecko w wieku od ok. 5. miesiąca życia do 5 lat.

Na zdjęciu nie musi być widać buzi dziecka, jeśli nie chcecie upubliczniać jego wizerunku. Dla większej prywatności zdjęcie możecie wysłać na adres email: ania@miastoatrakcji.pl lub romana.stencel@gmail.pl.

A tutaj REGULAMIN:

Regulamin konkursu „Rusz się ze smykiem po nagrody 

Organizatorkami konkursu „Rusz się ze smykiem po nagrody” jest Miasto Atrakcji – Anna Przyjemska oraz Gimnastyka dla smyka – Romana Stencel. Kontakt z organizatorkami konkursu możliwy jest pod adresem e-mail: ania@miastoatrakcji.pl lub romana.stencel@gmail.com 

§ 1 

Uczestnicy konkursu 

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest: 
 1. członkiem najbliższej rodziny organizatora,  
 1. pracownikiem organizatora, 
 1. związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem. 
 1. Za członków najbliższej rodziny uważa się: 
 1. wstępnych, 
 1. zstępnych, 
 1. rodzeństwo, 
 1. małżonka, 
 1. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia. 

§ 2 

Czas i miejsce trwania konkursu 

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie. 
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 sierpnia 2020 r. o godz. 20.00 i trwa do dnia 6 września 2020 r. do godz. 24.00. 
 2. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

§ 3 

Zadanie konkursowe 

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy: 
 1. przygotować następującą pracę konkursową: zrobić zdjęcie dziecku i rodzicowi (opiekunowi) lub samemu dziecku podczas aktywności ruchowej (dziecko w wieku od ok. 5. miesiąca życia do 5 lat),
 1. zgłosić pracę konkursową w następujący sposób:  
 • wkleić zdjęcie pod postem konkursowym na Fp Miasta Atrakcji lub Gimnastyki dla smyka, 
 • przesłać w wiadomości prywatnej na Fb 
 • przesłać na adres email: ania@miastoatrakcji.pl lub romana.stencel@gmail.com 
 1. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.   
 1. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.  

§ 4 

Oświadczenia uczestnika 

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.  
 1. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.  
 1. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorkom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.  
 1. W razie stwierdzenia przez organizatorki nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu. 

§ 5 

Wybór zwycięzcy 

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizatorki wybiorą 3 (słownie: trzy) prace, kierując się następującymi kryteriami: kreatywność, zaangażowanie, pomysł, dobra zabawa.   
 1. Autorzy prac wybranych przez organizatorki są zwycięzcami konkursu. 
 1. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 9 września w następujący sposób: jako post na Fp Miasta Atrakcji i Gimnastyki dla Smyka oraz w wiadomości prywatnej do zwycięzców.  

§ 6 

Nagroda 

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci 1 pojedynczej wejściówki na zajęcia Gimnastyki dla smyka (zajęcia trwają 45 min.). 
 1. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.  
 1. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorkami w celu ustalenia odebrania nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatorek. 

§ 7 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu są jego organizatorki.  
 1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
 1. przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 1. ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratorek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).          
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT. 
 1. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego. 
 1. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.  
 1. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: 
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 1. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://miastoatrakcji.pl. 
 1. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu. 
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres ania@miastoatrakcji.pl lub romana.stencel@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.  

Zdjęcia we wpisie umieściłam dzięki uprzejmości Gimnastyki dla smyka.

Zapisz się na newsletter bloga!
Bądź zawsze na bieżąco i uzyskaj dostęp do ekstra treści!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu otrzymywania newslettera oraz informacji o nowościach i usługach Miasta Atrakcji. Szczegóły przetwarzania danych znajdziesz tutaj.
Please follow and like us: